חקפמה רזוחל םאתהב( חוטיבה תרבחמ יוציפה תא לבקי חטובמה םירקמ ?(29.8.13 וליאב םוימ חוטיבה לע

בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, המבוטח יקבל פיצוי מחברת הביטוח באחדמשני המקרים